Dokładne wiadomości mamy dopiero o księciu Bożywoju, który wraz ze swą żoną Ludmiłą przyjął chrzest 873 roku od Metodego i Cyryla, misjonarzy słowiańskich, przybyłych z południa. Na parę łat przed tym ochrzcili oni księcia wielkomorawskiego Świętopełka. Ale wiara chrześcijańska nie od razu się w Czechach przyjęła, bo ludzie nigdy łatwo nie wyrzekali się starych przekonań i zapatrywań. Dawni wyznawcy chronili swych bogów zacięcie. Na powolniejszy rozwój chrześcijaństwa wpłynęło i to, że spotkał) się tam misjonarze morawscy, którzy głosili nową religię w języku słowiańskim, zrozumiałym dla ludu, z misjonarzami niemieckimi, wykładającymi naukę wiary po niemiecku, a nabożeństwo odprawiającymi po łacinie, czego Czesi zrozumieć nie mogli. Duchowni tych dwóch obrządków starali się przede wszystkim zyskać dwór książę y, bo stamtąd można było wywierać wpływ silniejszy na lud cały.

Wkrótce też po śmierci Boży woja Niemcy odnieśli zwycięstwo, lecz skoro dostała się do władzy synowa jego Draliomira, która pochodziła ze słowiańskiego rodu Lutyków, zaczęła się bronić przeciw wpływowi niemieckiemu. Stąd przy dworze powstały walki stronictw, w których zamordowano wdowę po Bożywoju, Ludmilę. Ofiarą tychże nieporozumień padł syn Drahomiry, królewicz Wacław, którego w przystępie uniesienia gniewem zabił własny brat Bolesław. Babka z wnukiem zaliczeni zostali w poczet świętych i obrani patronami kraju.